หน้าแรก

ประกาศผลการตรวจเยี่ยมชมนิทรรศการ

รวมภาพพิธีเปิดงานเวทีศักยภาพฯ

โดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สพม.27

สูจิบัตรงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ผังการจัดนิทรรศการ

Word Citizen

พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

World-Class Standard

ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

Quality System Management

ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

WCSS Thailand

เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)