ประชาสัมพันธ์สำหรับครูผู้ควบคุมทีมผู้แข่งขันการประกวด IS ทุกทีม

เรียน ครูผู้ควบคุมทีมผู้แข่งขันการประกวด IS ทุกทีม

ขอให้ท่านส่งเล่มเนื้อหา 6 เล่ม พร้อมกับนำไฟล์ pdf มาให้วันที่ 9 กันยายน 2562 และขอให้นำคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอข้อมูลมาด้วย สำหรับขาตั้งโปสเตอร์ ฝ่ายสถานที่จะสำรองไว้ให้

ส่ง ณ สถานที่แข่งขัน ประมาณ 11.00 น. จะมีการประชุมกรรมการตัดสิน
ถ้ามีปัญหาสิ่งใด ให้ติดต่อผู้ประสานงาน ครูสมศักดิ์ ปานเพ็ชร โทร 081 872 1955

ขอบคุณครับ