เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินการประกวด IS ประชุม

เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินการประกวด IS ร่วมประชุมวางแผน ปรึกษาหารือ

ในวันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องเดือนเพ็ญ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ร้อยเอ็ด