ที่มาและความสำคัญโครงการ

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ทุกจังหวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2552  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล  ตลอดจนเผยแพร่ผลงานการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาและผลงานนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

วันเวลาและสถานที่จัดเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่ 9-10 กันยายน 2562  ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ด
2. ภาคใต้ 14 จังหวัด  วันที่ 16-18 กันยายน 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ภาคเหนือ  วันที่ 18-20กันยายน 2562 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  จังหวัดพิษณุโลก
4. กทม./ภาคกลาง/ภาคตะวันออก  ๒๗ จังหวัด  วันที่ 27-29 กันยายน 2562  ณ โรงแรมโนโวเทล  จังหวัดสมุทรปราการ

533 total views, 1 views today