เกียรติบัตรเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3

เกียรติบัตรเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ (World-Class Standard School Symposium) ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 22-24 กันยายน 2562

1.เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม

2.เกียรติบัตรการอบรมการบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) สู่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3.เกียรติบัตรการอบรมการเขียนรายงานตามเกณฑ์รางวัลแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

4.เกียรติบัตรการอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) 

5.เกียรติบัตรจัดนิทรรศการ นำเสนอนวัตกรรม ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียน OBECQA รุ่น 1 / รุ่น 2 / รุ่น 3 

6.เกียรติบัตรการประกวดแข่งขัน IS

7.เกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน

8.เกียรติบัตรโรงเรียนที่นำเสนอผลการดำเนินงานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Best Practice) รุ่น 1 / รุ่น 2/ รุ่น 3

9.เกียรติบัตรวิทยากร