ประกาศผลการตรวจเยี่ยมชมนิทรรศการ

ประกาศผลการตรวจเยี่ยมชมนิทรรศการ

งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2562